DomůPodmínky používání

Podmínky používání

Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).


(1) Poskytovatel: Bevedo s.r.o. IČ: 058 70 585, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha – Žižkov (dále jako „Bevedo s.r.o.“), mediální zástupce a promotér společnost JMP Media Group s.r.o., IČ: 09492691, Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jako „JMP Media Group“)

Společnost JMP Media Group zajišťuje pro Bevedo s.r.o. marketing a vyhledávání nových obchodních partnerů, se kterými uzavírá dohody a spolupráci a přijímá platby.

 (2) Uživatel:
Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.domacizoo.cz (dále jen Web).
Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.
(Poskytovatel a Uživatel též jako Strany).

1. Obecné podmínky užívání
1.1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím (i) zprostředkovává Uživateli obsah zaměřený především na komplexní zboží a vybavení obvyklé denní spotřeby; (ii) směruje Uživatele na weby třetích subjektů a pomáhá jím je vyhledat zboží a služby z různých kategorií, přičemž za zboží a služby nabízené na těchto webech nenese žádnou odpovědnost a (iii) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu (dále jen „Služba“).
1.2. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele (dále také jako „VOP“).
1.3. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany Vašeho soukromí.

2. Další definice
2.1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
2.1.1. „Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;
2.1.2. “Návštěvník” má význam uvedený v čl. 3.3.1. těchto Podmínek;
2.1.3. “E-shop” má význam uvedený v čl. 3.3.4. těchto Podmínek;
2.1.5. “Oznámení” má význam uvedený v čl. 5.11. těchto Podmínek;
2.1.6. „Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;
2.1.7. “Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Web Uživateli a dostupný prostřednictvím Webu. Uživatelský obsah netvoří osobní údaje;
2.1.8. “Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

3. Uživatelé a poskytované služby
3.1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.
3.2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.
3.3. Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů:
“Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web Provozovatelem a ostatními Uživateli, nemůže však prezentovat výsledky své práce (dále jen “Návštěvník”);

“E-shop” (resp. příslušný provozovatel daného e-shopu), tj. Uživatel, který v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání mj. nabízí a prodává zboží či služby zejména související se zaměřením Webu a toto představuje prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům (dále jen “E-shop”)

3.4. Návštěvník:
3.4.1. pro užívání Služeb se nemusí registrovat na Webu;
3.4.2. není oprávněn vkládat na Web žádný obsah (včetně fotografií, popisů fotografií, příspěvků v diskuzích Uživatelů aj.);
3.4.3. má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli (zejména fotografie, obrázky, popisy, další informace apod.);
3.4.4. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka těchto Podmínek

3.4.5. u vybraných Služeb specifikovaných na Webové stránce má právo na vkládání komentářů a hodnocení Služeb, výrobků. Obsah  komentářů a hodnocení  musí splňovat pravidla dle čl. 4 těchto VOP, tj. nesmí být vkládány komentáře obsahující vulgární podtext, erotický obsah, komentáře obsahující zobrazení týrání zvířete, podněcující k trestnému činu nebo jej schvalující, podněcující k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcující k potlačení práv a svobod člověka nebo podporující nebo propagující hnutí, které k tomuto směřuje, jakožto i další nevhodný obsah v rozporu s čl.4 VOP. V případě zveřejnění komentáře nevhodného obsahu, bude tento komentář smazán. Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit Návštěvníkovi, který zveřejnil takový komentář, právo na opětovné vkládání komentářů.

3.7. E-shop:
3.7.1. pro užívání Služeb se musí registrovat na Webu, proces registrace E-shopu je popsán níže v těchto VOP;
3.7.3. má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli (zejména fotografie, obrázky, popisy, další informace apod.);
3.7.4. má možnost komentovat v rámci Webu, a to v případě, že konkrétní Služba toto umožňuje;
3.7.5. je oprávněn prezentovat prostřednictvím Webu své zboží či služby zejména související se zaměřením Webu a toto představuje prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům, zejména prostřednictvím tzv. xml feedu. Obsah webu je na Web vkládán a administrován Poskytovatelem, a to prostřednictvím xml. feedu (obsahu), který je dodán e-shopem, a to  vložením produktů e-shopu (odkazu na ně). Poskytovatel schvaluje obsah e-shopu a produktů vkládaných na Web, má právo odmítnout zveřejnění, v případě, že odporuje zásadám dle čl. 4 VOP. Poskytovatel má právo na společnost JMP Media Group s.r.o., a to dle vzájemné dohody smluvních stran.

na změnu nadpisu, parametrů obrázku a popisu produktu dodaného E-shopem. Poskytovatel se však zavazuje, že neposkytne přímý přístup k xml feedu třetí osobě. Výslovně e-shop zdůrazňuje, že tento obsah může být Provozovatelem využit v reklamě či v rámci jiné propagace v dikci čl. 4.5 těchto podmínek a za předpokladu, že bude uveden odkaz na web e-shopu. Poskytovatel neúčtuje Uživateli poplatek za registraci (napárování produktů, vytvoření nových kategorií, nastavení administrace, registraci e-shopu a poskytnutí loginů). Všechny tyto práce jsou zcela zdarma na náklady Poskytovatele.  Uživatel uhradí PPC kredit (viz. níže specifikováno v těchto VOP), případně další zakoupení služby jako např. PR články, fráze do slovníčku pojmů, přidávání a publikace produktů na sociální sítě atd.  

Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek za registraci dle shora uvedeného odstavce v případě, kdy dojde k ukončení Smlouvy o spolupráci a to v souladu s bodem  10.4. VOP.

3.7.6. E-shop plně odpovídá za pravdivost a informací a materiálů poskytnutých Poskytovateli k umístění na Web a Poskytovatel tak nenese za tento obsah žádnou odpovědnost.
3.7.7. E-shop při užívání Služby jedná v rámci své podnikatelské činností či v rámci samostatného výkonu svého povolání (tedy je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku)
3.7.8. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti E-shopu dle těchto Podmínek.

3.8. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb bezplatné. Uživatel však nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s používáním Služeb a realizací přístupu a používáním Webu (např. náklady na internetové připojení).
3.9. Ujednáním těchto Podmínek není dotčeno právo Poskytovatele (i) změnit a/nebo rozšířit nabídku služeb Poskytovatele na Webu ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby ani právo Poskytovatele (ii) na odměnu od E-shopu sjednanou na základě samostatné smlouvy.
3.10. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.

4. Uživatelský obsah
4.1. Každý Uživatel (a výhradně tento Uživatel) je odpovědný za Uživatelský obsah, který na Web vložil. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Web. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že je plně odpovědný za to, že jím poskytnutý Uživatelský obsah je plně v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů a/nebo třetích osob. 

Uživatel zejména nesmí:
4.1.1. umístěním Uživatelského obsahu zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;

4.1.2. umísťovat na Web Uživatelský obsah, který obsahuje erotický a/nebo pornografický obsah, zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další Uživatelský obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

4.1.3. v rámci Uživatelského obsahu uvádět nepravdivé údaje, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost jiného u ostatních, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

4.1.4. umístěním Uživatelského obsahu poškozovat dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;
4.1.5. umístěním Uživatelského obsahu propagovat podnikatele, který je v konkurenčním vztahu vůči Poskytovateli, jeho zboží a/nebo služby;
4.1.6. šířit škodlivé soubory a/nebo informace (např. jakékoliv počítačové programy určené k poškození počítačového systému);
4.1.7. umísťovat na Web internetové linky či jiné odkazy, které přesměrují Uživatele na internetové stránky třetích osob obsahující obsah, který nesmí být vkládán na Web dle tohoto oddílu.
4.1.8. vkládat na Web nebo zasílat ostatním Uživatelům nevyžádána obchodní sdělení (“spam”);
4.1.9. vkládat na Web jakoukoliv svou reklamu (není-li těmito Podmínkami nebo aktuální nabídkou služeb Poskytovatele na Webu stanoveno jinak) nebo reklamu třetích osob.
4.1.10. Uživatel je oprávněn jím poskytnutý Uživatelský obsah (i) mazat, jedná-li se o obrazový obsah (především fotografie); a (ii) mazat a upravovat, jedná-li se o textový obsah (především příspěvky v uživatelských diskuzích, popisy fotografií aj.).
4.2. Poskytovatel ve vztahu k Uživatelskému obsahu nevykonává jakoukoli kontrolu ani jej neanalyzuje. Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu ukládanému na Web Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti.
4.3. Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
4.4. Na žádost Uživatele je Poskytovatel oprávněn Uživatelský obsah vložený na Web Uživatelem rozdělovat do kategorií a měnit zařazení Uživatelského obsahu v rámci kategorií. Na žádost Uživatele je Poskytovatel oprávněn měnit i uživatelské údaje jako je např. jméno, email, heslo, adresu, profilový obrázek (avatar). Uživatel může také požádat o přihlášení či zrušení odběru newsletteru. Činnosti Poskytovatele dle předchozí věty nejsou kontrolou, analýzou, kategorizací či jiným zásahem do Uživatelského obsahu ze strany Poskytovatele.
4.5. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k užití veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatelé v rámci Webu (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, návrhům, vizualizacím, projektům, informacím, popisům, postupům, návodům, technickým dokumentacím, komentářům a veškerým dalším informacím poskytnutým Uživatelem), a to ve vztahu jak k Uživatelskému obsahu, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele, tak k Uživatelskému obsahu, který výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je oprávněn užít výše uvedený Uživatelský obsah veškerými v dané době známými způsoby užití, je oprávněn Uživatelský obsah užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným Uživatelským či jiným obsahem a to na území celého světa. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném rozsahu jakékoli třetí osobě, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena bezplatně na dobu trvání majetkových autorských práv a trvá i poté, co Uživatel zruší svou registraci na Webu či jiným způsobem ukončí užívání Služeb.
4.6. Vznikne-li v souvislosti s Uživatelským obsahem Poskytovateli jakákoliv újma, je za tuto újmu zodpovědný Uživatel, který daný Uživatelský obsah na Web vložil. V takovém případě se Uživatel zavazuje plně odškodnit Poskytovatele za veškerou takto vzniklou újmu.
4.7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli (i bez předchozího upozornění) odstranit nebo znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého uvážení uzná za vhodné nebo nutné Uživatelský obsah odstranit nebo znepřístupnit.
4.8. Ve vztahu k Uživatelskému obsahu porušujícímu obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky Poskytovatel neprodleně učiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu po obdržení oznámení o Uživatelském obsahu (dále jen “Oznámení”), které:
4.8.1. musí být Poskytovateli doručeno písemně na emailovou adresu info@domacizoo.cz;
4.8.2. musí obsahovat zejména: (i) identifikaci osoby, která Oznámení činí (včetně kontaktních údajů); (ii) přesnou identifikaci Uživatelského obsahu, který porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; (iii) prohlášení, že předmětný Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky a vysvětlení důvodů tohoto porušení (v případě tvrzeného zásahu do autorských práv, je třeba specifikovat mj. k jakému autorskému dílu, se mají autorská práva vztahovat, která osoba je oprávněná z autorských práv a doložit, že zveřejněním Uživatelského obsahu na Webu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto autorských práv); a (iv) další informace nezbytné pro posouzení závadnosti předmětného Uživatelského obsahu;
4.9. Osoba, která činí Oznámení, odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a odůvodněnost informací a za oprávněnost podání Oznámení. Není-li Oznámení podáno oprávněně nebo obsahuje-li Oznámení nesprávné, nepravdivé, neúplné nebo neodůvodněné informace, odpovídá osoba, která Oznámení učinila, za jakoukoli případnou újmu vzniklou Poskytovateli, jinému Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě.

5. Odměna za Služby
5.1. Konkrétní výše odměny za poskytnutí Služby je určena na základě konkrétních písemných, elektronických, telefonických či ústních objednávek.
5.2. Každý kalendářní měsíc vystaví Poskytovatel Uživateli daňový doklad (fakturu) na všechny placené služby, jejichž splatnost bude stanovena dle dohody smluvních stran, nejpozdější splatnost placené služby je  14 dnů od vystavení faktury včetně specifikace daných služeb. Na některé služby však bude požadována platba předem. V takovém případě bude faktura vystavena individuálně. Faktura na objednané služby může být vystavena na společnost Bevedo s.r.o., tak na společnost JMP Media Group s.r.o.

5.5. V případě prodlení s uhrazením odměny má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za den prodlení.
5.6. Poskytovatel může kdykoliv dočasně omezit či vyloučit zobrazování služeb či výrobků Uživatele, který je v prodlení s jakýmkoliv závazkem vůči Poskytovateli.
5.7. Uživatel souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty, kterou uvedl při své registraci na Webu.
5.8. Odměna za poskytnutí Služby zahrnuje případně i daň z přidané hodnoty v platné výši.

6. Povinnosti Uživatele
6.1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje. Při komunikaci s ostatními Uživateli Webu je Uživatel povinen poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se a jednat zdvořile a s úctou.
6.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
6.2.1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
6.2.2. se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;
6.2.3. při využívání zpoplatněných služeb (nebo v případě, kdy by kdykoliv v budoucnu byla nabídka služeb Poskytovatele na Webu rozšířena a/nebo změněna ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby), je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
6.2.4. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:
6.2.5. užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,
6.2.6. užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;
6.2.7. pozměňovat obsah Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, ani do Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;
6.2.8. získávat osobní údaje jiných Uživatelů;
6.2.9. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.
6.2.10. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
6.2.11. uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. Uživatel heslo šifruje.

6.2.12 Uživatel (e-shop)  je povinen, v případě, že zjistí chybu  na Webu, která se týká jeho e-shopu, produktů, upozornit na tuto chybu Poskytovatele, bez zbytečného odkladu, tak, aby bylo možné ji v rámci dobré spolupráce odstranit a opravit (např. chybné přesměrování z Webu na e-shop apod.)Takto reklamovanou vadu je Poskytovatel povinen odstranit, a to v nejbližší možné době.  

7. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a uživatelem
7.1. Provedením registrace dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

7.2. Registrace Uživatele (nejčastěji E-shopu) je prováděna na základě objednávky Uživatele u Poskytovatele. Objednávka může být učiněna telefonicky, písemně na adresu info@domacizoo.cz., případně písemně poštou na adresu sídla poskytovatele. Po přijetí objednávky Uživatele Poskytovatel předloží Uživateli nabídku na konkrétní podmínky smlouvy o spolupráci, včetně výše PPC kreditů a podmínek čerpání dle jednotlivých produktů. V případě, že Uživatel akceptuje nabídku, vystaví Poskytovatel daňový doklad (fakturu), znějící na dohodnutou částku za PPC kredity, zašle ji Objednateli, který má povinnost k její úhradě. Splatnost daňového dokladu je stanovena dle dohody smluvních stran, nejpozději však do 14 pracovních dní od vystavení. Poskytovatel následně zaregistruje Uživatele do uživatelského účtu a zašle mu přístupové údaje na jeho emailovou adresu, kterou mu sdělí v Objednávce. Registrace Uživatele proběhne po zaslání xml feedu (obsahu webu) Poskytovateli, poskytnutí veškerých údajů o Uživateli – jméno, příjmení, název e-shopu, email, telefonní spojení požadované výši PPC kreditu a případně další informace požadované dle Poskytovatele. Minimální výše PPC kreditu je 1000 Kč, maximální výše dobití kreditu je neomezená. E-shop je povinen ke kontrole výše PPC kreditu ve svém uživatelském účtu a pravidelně jej dobíjet tak, aby neklesl pod minimální částku 1 Kč a nebyl tak v minusových hodnotách. V případě, že e-shop, po jeho vyčerpání kredit neobnoví, a to ani po upozornění poskytovatelem, může poskytovatel celý obsah e-shopu pozastavit nebo okamžitě smazat a z důvodu prodlení platby za dobití PPC kreditu bude požadovat po e-shopu zvláštní poplatek za znovuobnovení spolupráce a přenastavení administrace.

7.3. Po obdržení přihlašovacích údajů má Uživatel právo nahlížet do svého uživatelského účtu, kontrolovat nastavení PPC kredit, dále kontrolovat a nastavovat CPC (ceny prokliků pro jednotlivé kategorie) a zjistit výši PPC kredit a CPC kreditu, a využívat další případné funkcionality uživatelského rozhraní. 

7.4. V rámci Objednávky a jejího následného potvrzení si smluvní strany dohodnou výši požadovaného PPC kreditu (platby za kliknutí) a rovněž konkrétní podmínky ceny za jednotlivé prokliky, dle produktové nabídky E-shopu. Uživatelé jsou oprávnění dobíjet PPC kredit, a to na základě objednávky.  Zakoupený PPC kredit je nevratný. V případě odstoupení od Smlouvy o spolupráci je Uživatel oprávněn vyčerpat uhrazený PPC kredit a Poskytovatel je povinen poskytnout mu za tento kredit alternativní službu nabízenou Poskytovatelem, např. PR články k propagaci produktů do magazínu, fráze do slovníčku pojmů, sdílení příspěvků na sociálních sítích dle aktuální nabídky Poskytovatele a konkrétní dohody.

7.5. Poskytovatel negarantuje Uživateli frekvenci kliknutí návštěvníků Webu na jednotlivé produkty nabízené e-shopem, kdy tato frekvence může záviset na konkrétní nabídce e-shopu.

7.6. V případě, že Uživatel neuhradí fakturu za objednanou Službu ve splatnosti, je Poskytovatel oprávněn registraci zrušit a požadovat po Uživateli úhradu nákladů spojených s provedením registrace a zejména administrace webu e-shopu, a to v % vzhledem k celkové ceně.  Uživateli bude na požádání předloženo vyúčtování reálně vynaložených nákladů.

7.7. Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřena dokončením procesu registrace. Proces registrace je dokončen zasláním přístupových údajů do uživatelského účtu Uživateli. V rámci procesu registrace je Uživatel povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

7.8. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.
7.9. Uživatel je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictví elektronické zprávy zaslané na info@domacizoo.cz. Uživatelský obsah poskytnutý na Web příslušným Uživatelem zůstává i po zrušení registrace Uživatelem dostupný prostřednictvím Webu ostatním Uživatelům a Poskytovatel není povinen takový Uživatelský obsah odstranit a/nebo jiným způsobem znepřístupnit Uživatelský obsah. Licence k užití Uživatelského obsahu dle těchto Podmínek trvá i po zrušení registrace Uživatele ve stejném rozsahu.

7.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu o poskytování služeb, tedy odmítnout registraci Uživatele (nejčastěji E-shopu) a to zejména s Uživateli, kteří dříve podstatným způsobem porušili smluvní vztahy s poskytovatelem.

7.11. Poskytovatel rovněž neodpovídá za obsah a pravdivost jakýchkoliv informací poskytnutých Uživatelem, které následně Poskytovatel využije pro zpracování reklamních článků objednaných Uživatelem. Při objednávce zpracování PR článku, frází ve slovníčků, pojmů a jiných textů na webu Poskytovatele budou při nedodání E-shopem zpracovány informace z webové stránky E-shopu, z informací uvedených u produktů E-shopu apod.  E-shop je povinen dodat Poskytovateli bodový seznam k obsahu PR článku, v případě, že tak neučiní, platí shora uvedené. 

8. Práva k Webu
8.1. Poskytovatel je vlastníkem Webu.
8.2. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
8.3. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

9. Následky porušení podmínek
9.1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.
9.2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů a/nebo umístění Uživatelského obsahu na Web v rozporu s čl. 4.1 těchto Podmínek) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
9.2.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo
9.2.2. znemožnit Uživateli přístup na Web a další užívání Služeb.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1.Uživatel  má právo odstoupit od Smlouvy o spolupráci v případech specifikovaných v těchto VOP, zejména tedy pokud 

10.1.1.Poskytovatel nezpřístupní uživatelský účet

10.1.2.Poskytovatel neumožní přístup do administrace a Uživatel tak nemá právo na kontrolu svého PPC kreditu a využití uživatelského rozhraní

10.1.3.Nebude poskytnuta uhrazená služba

10.2.Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy o spolupráci,  v případě, kdy:

10.2.1Uživatel neuhradí fakturu nebo nedobije PPC kredit do výše sjednané ve Smlouvě o spolupráci

10.2.2.V případě porušení některého ustanovení VOP  Uživatelem 

10.3.Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je PPC kredit nevratný. Uživatel je oprávněn vyčerpat uhrazený PPC kredit a Poskytovatel je povinen poskytnout mu za tento kredit alternativní službu nabízenou Poskytovatelem, např.  PR články k propagaci produktů do magazínu, fráze do slovníčku pojmů, sdílení příspěvků na sociálních sítích dle aktuální nabídky Poskytovatele a konkrétní dohody.

10.4.Výše odměny za provedenou registraci, párování produktů a nastavení administrace se vyčíslí v % k celkové ceně, kdy v případě odstoupení od smlouvy či ukončení Smlouvy o spolupráci bude tato odměna poměrně snížena s ohledem na dobu užívání a výši prostředků, které již byly použity a reálně vynaložen. Uživateli bude na požádání předloženo vyúčtování reálně vynaložených nákladů. 

10.5.Uživateli je v případě odstoupení od smlouvy umožněno nahradit zaplacenou částku jiným způsobem, např. realizací a publikací PR článků nebo jiných služeb, které společnost nabízí po dohodě  s konkrétním subjektem/uživatelem, dle aktuální nabídky poskytovatele a po vzájemné dohodě.

11. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
11.1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
11.1.1. Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
11.1.2. Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
11.1.3. Web a Služby budou poskytovány bez chyb;
11.1.4. Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;
11.1.5. Uživatelský obsah bude v rámci Webu zálohován a nebude poškozen, změněn či odstraněn;
11.1.6. Uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.

11.1.7.:  počet prokliků na produktech e-shopu  prezentovaných na Webu bude vykazovat určitou konkrétní frekvenci, či minimální počet.
11.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
11.2.1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;
11.2.2. realizací přístupu a užívání Webu a/nebo Služeb;
11.2.3. stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Webu;
11.2.4. počítačovými viry;
11.2.5. ztrátou Uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;
11.2.6. neoprávněným přístupem k Uživatelskému obsahu nebo jiným informacím Uživatele;
11.2.7. zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;
11.2.8. nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;
11.2.9. ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.
11.3. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a další informace dostupné v rámci Webu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:
11.3.1. Uživatelský obsah a/nebo další informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
11.3.2. Uživatelský obsah a/nebo další informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
11.3.3. Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.
11.4. Kliknutím na odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů (zejména e-shopů). Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřen na dobu neurčitou.
12.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Již uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta náhrada za nerealizované služby.
12.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.
12.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.
12.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
12.6. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.
12.7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
12.8. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
12.9. Uživatel má právo Služby reklamovat na adrese info@domacizoo.cz.
12.10. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).
12.11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 18.12.2020.

Zásady ochrany soukromí

Jsme si vědomi, že bezpečnost vašich osobních údajů a dat, které s námi sdílíte, je klíčem k vzájemné důvěře. Zabezpečujeme tedy váš účet a chráníme vaše osobní údaje.

Prosíme, pečlivě si přečtěte tyto zásady, a pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na info@domacizoo.cz.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:
– kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,
– jak chráníme vaše osobní údaje a data,
– proč a jak používáme cookies, a
– jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu domacizoo.cz (dále jen Web) Bevedo s.r.o. IČ: 058 70 585, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen Provozovatel) výhradně v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon).

Při registraci na Webu shromažďujeme vaše osobní údaje a nadále je zpracováváme v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště či sídla, (iii) emailová adresa, a (iv) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).

Účelem zpracování Osobních údajů je pouze to, abychom vám mohli poskytnout naši službu a abychom vás mohli informovat o novinkách a našich službách (newsletter), případně službách našich Partnerů. K žádnému jinému účelu Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Osobní údaje používali k tomu, abychom vás informovali o novinkách a našich službách, postačí nám poslat email s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali.
Osobní údaje nepředáváme žádné jiné osobě a chráníme je před jejich zneužitím.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů
Provozovatel zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:
– komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
– procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
– pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
– pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
– používáme firewally a další zabezpečovací technologie.


Používání „Cookies“ na Webu
Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Cookies pomáhají ke zlepšení obsahu a používání Webu, jakož i k jeho
uživatelské přívětivosti konkrétně pro vás. Jde např. o personifikaci Webu pro vás, zachování vašeho nastavení, uložení vašeho přihlášení apod.

Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme „cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).

Používáním Webu souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” na váš počítač. Pokud si přeci jen přejete této možnosti nevyužít, můžete samozřejmě zablokovat „cookies“ z Webu. Stačí nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům
Uchováváme Osobní údaje a další informace o vaší osobě po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly Osobní údaje shromážděny v souladu s vašim souhlasem. Vaše práva k Osobním údajům jsou uvedena v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.
Máte právo přístupu k Osobním údajům a dále právo požadovat informace o zpracování Osobních údajů.

Pokud si přejete vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální Osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom Osobní údaje nezpracovávali, můžete tohoto práva kdykoli využít. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Dotazy ohledně ochrany soukromí
Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na nás.
Tyto zásady mohou být čas od času změněny.
Tyto zásady nabývají platnosti dne 18.12.2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nebudeme je nikomu dalšímu předávat. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k tomu, abychom s Vámi komunikovali a abychom vás informovali o novinkách a našich nových produktech, případně novinkách našich partnerů.
Pokud vás zajímá, jak se staráme o bezpečí dat a vaše soukromí, přečtěte si sekci ochrana soukromí.

Pokud nesouhlasíte, abychom vás informovali o právních novinkách a našich produktech, stačí jednoduše, abyste nám poslali email.

Pokud tak neučiníte, dáváte v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště či sídla, (iii) emailová adresa, a (iv) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje) společnosti Bevedo s.r.o. IČ: 058 70 585, se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha – Žižkov, jako správci Osobních údajů (dále jen Správce).

Účelem zpracování Osobních údajů je, abychom vás mohli informovat o novinkách a poskytovat Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správce či jeho partner poskytuje prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových akcích, výzkumech nebo anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů udělujete dobrovolně, a to nejdéle na dobu deseti let od registrace nebo poskytnutí služby.

Máte rovněž právo:
– na přístup k vašim osobním údajům;
– požadovat opravu vašich osobních údajů v souladu se Zákonem; a
– kdykoli svůj souhlas odvolat oznámením doručeným Správci (postačí nám poslat email).

Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Uvítáme vaše připomínky k obsahu stránky